Zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego

logo KIRP, zmiany w kodeksie etyki, radcy prawni, marketing prawniczy, socialaw

W ostatnim czasie wiele się mówi o zmianach jakie wchodzą w życie od 1 lipca 2015 roku w zakresie zwiększenia uprawnień radców prawnych. Jednocześnie bardzo mało jest wzmianek na temat zmian jakie zaszły w Kodeksie Etyki w rozdziale „Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz pozyskiwaniu klientów”.

Przyjrzyjmy się zatem zmianom w tym zakresie.

W kodeksie obowiązującym do 30 czerwca 2015 roku mamy następujące zapisy:

Art. 24

1. Informowanie o wykonywanie zawodu oraz działalności z nim związanej jest prawem radcy prawnego.
2. Informowaniem jest inicjowane przez radcę prawnego działanie nie stanowiące propozycji zawarcia umowy z konkretnym klientem, bez względu na formę, treść, technikę i środki. Informowanie może dotyczyć w szczególności następujących danych :
a) imię i nazwisko (wraz ze zdjęciem), życiorys zawodowy, posiadane tytuły i stopnie zawodowe, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności zawodowe (w tym dodatkowe), znajomości języków obcych, preferowane zakresy praktyki zawodowej;
b) logotyp Krajowej Izby Radców Prawnych, formę prawną wykonywania zawodu wraz z oznaczeniem ją indywidualizującym oraz siedzibą i adresem, formę kontaktu (w tym komunikacji elektronicznej), zasady kształtowania wynagrodzenia za świadczone usługi, stałą współpracę z innymi radcami prawnymi, adwokatami, prawnikami zagranicznymi lub ich spółkami, współpracę z rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, doradcami personalnymi, doradcami finansowymi lub ubezpieczeniowymi, rzeczoznawcami, tłumaczami, wysokość posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, udzielane gwarancje usługowe;
c) inną działalność radcy prawnego.

Art. 25

Zakazane jest informowanie:
a) sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami;
b) niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd;
c) sprzeczne z godnością zawodu miedzy innymi poprzez wykorzystanie łatwowierności lub przymusowego położenia klientów, nadużycie zaufania, wywieranie presji, narzucanie się, naruszanie miru domowego klienta;
d) istotnie ograniczające klientowi swobodę wyboru poprzez udzielenie nierzetelnych obietnic lub gwarancji;
e) o radcy prawnym lub jego działalności zawodowej przy okazji występowania w środkach masowego przekazu, wykraczające poza niezbędną i rzeczową potrzebę informacji;
f) o wykazach (listach) klientów, którzy nie wyrazili na to zgody;
g) dotyczące uczestniczenie w rankingach prawniczych i informowanie o zajętych w nich miejscach, jeżeli nie są one prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą właściwego organu samorządu radców prawnych; h) dotyczące sponsorowania, jeżeli nie jest ono prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwała właściwego organu samorządu radców prawnych.

Art. 26

1. Pozyskiwaniem klientów jest – bez względu na formę, treść, technikę i środki – jakiekolwiek działanie będące bezpośrednią propozycją zawarcia umowy z konkretnym klientem (pozyskanie zlecenia).
2. Radca prawny niezależnie od formy wykonywania zawodu może pozyskiwać klientów w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i godnością zawodową, w szczególności nie naruszając zasad wskazanych w art. 25 niniejszego kodeksu, ani też nie korzystając z odpłatnego pośrednictwa.

 

Z kolei zapisy w nowym Kodeksie Etyki Radcy Prawnego są znacznie rozszerzone i doprecyzowane:

art. 36

1. Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej jest prawem radcy prawnego.

2. Informowaniem jest inicjowane przez radcę prawnego działanie niestanowiące bezpośredniej propozycji zawarcia umowy z konkretnym klientem, bez względu na jego formę, treść i środki techniczne.

3. Informacja może zawierać w szczególności następujące dane:

a) imię i nazwisko (wraz ze zdjęciem), życiorys zawodowy, posiadane tytuły zawodowe (w tym również uprawniające do wykonywania innego zawodu zaufania publicznego), tytuły i stopnie naukowe, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności zawodowe (w tym również dodatkowe, a w szczególności wynikające z dotychczasowej praktyki zawodowej, pełnionych funkcji i 20 zajmowanych stanowisk), możliwość świadczenia usługi w językach obcych, preferowane zakresy praktyki zawodowej, datę rozpoczęcia działalności kancelarii lub spółki, wykaz publikacji związanych z zawodem, przyznane tytuły lub nagrody związane z wykonywaniem zawodu;

b) logotyp Krajowej Izby Radców Prawnych, formę prawną wykonywania zawodu wraz z oznaczeniem indywidualizującym, siedzibę i adres kancelarii (jej lokalizację i dojazd), formę kontaktów z klientem (w tym komunikacji elektronicznej), zasady świadczenia usług, zasady kształtowania wynagrodzenia (w tym jego formy lub wysokość), nazwiska wspólników i zawody wykonywane przez nich w kancelarii, osoby lub spółki, z którymi radca prawny stale współpracuje, w tym również wykonujące usługi związane ze świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności biegłych rewidentów, doradców finansowych, personalnych lub ubezpieczeniowych, tłumaczy oraz rzeczoznawców, wysokość posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych;

c) o prowadzeniu przez radcę prawnego innej dopuszczalnej działalności pozostającej w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności arbitra, mediatora, powiernika;

d) przydatne w tworzeniu, utrzymaniu, poszerzaniu zaufania i dobrej relacji z klientem, a także pozytywnego wizerunku radcy prawnego, obejmujące w szczególności informowanie o misji, strategii i profilu działania kancelarii, zasadach opieki nad klientem, zasadach i trybie składania skarg lub reklamacji, udogodnieniach dla klienta;

e) o uczestniczeniu w rankingach prawniczych i zajętych miejscach – jeżeli są one prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą właściwego organu samorządu radców prawnych;

f) o referencjach, rekomendacjach, rodzajach prowadzonych spraw, transakcji lub procesów oraz wynikach finansowych kancelarii.

art. 37

Zakazane jest informowanie sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub godnością zawodu radcy prawnego, a w szczególności:

a) niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd;

b) naruszające tajemnicę zawodową;

c) ograniczające klientowi swobodę wyboru poprzez powoływanie się na osobiste wpływy lub znajomości, wykorzystywanie łatwowierności lub przymusowego położenia, nadużycie zaufania, wywieranie presji, udzielanie nierzetelnych obietnic lub gwarancji;

d) narzucające się, w szczególności poprzez naruszenie sfery prywatności;

e) zawierające bezpośrednie porównywanie jakości czynności zawodowych z innymi, możliwymi do identyfikacji, osobami;

f) zawierające wykaz klientów lub dane umożliwiające ich identyfikację – o ile nie wyrazili na to zgody. Jednakże radca prawny nie może informować o klientach oraz prowadzonych ich sprawach karnych, rodzinnych i opiekuńczych.

art. 38

1. Pozyskiwaniem klienta jest, bez względu na formę, treść i środki techniczne, każde działanie radcy prawnego będące bezpośrednią propozycją zawarcia umowy z konkretnym klientem (pozyskanie zlecenia).

2. Radca prawny może pozyskiwać klientów w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i godnością zawodową, a w szczególności bez naruszania przepisów, o których mowa w art. 37. art. 39

1. Radca prawny nie może przyjmować wynagrodzenia lub innego świadczenia za skierowanie klienta.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ustalonego w umowie wynagrodzenia lub innego świadczenia za przejęcie praktyki lub jej części (w tym za sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części) od radcy prawnego, adwokata lub innej osoby, z którą radca prawny może na podstawie przepisów prawa wspólnie wykonywać zawód – albo od ich spadkobierców.

3. Radca prawny może korzystać z odpłatnego pośrednictwa, jeżeli czynności pośrednika zmierzające do pozyskania klienta nie naruszają postanowień zawartych w art. 38 ust. 2. art. 40 Radca prawny może informować o wykonywaniu zawodu, pozyskiwać klienta oraz wykonywać czynności zawodowe drogą elektroniczną, jeśli:

a) jest zawsze jednoznacznie identyfikowalny jako nadawca lub odbiorca, w szczególności jeżeli chodzi o adresy poczty elektronicznej lub inne identyfikatory stosowane do wykonywania czynności zawodowych drogą elektroniczną; może jednak używać oznaczeń skrótowych, jeżeli wynika to ze specyfiki komunikacji lub usługi elektronicznej oraz uczciwych praktyk obrotu, a odbiorca lub nadawca wie lub, rozsądnie rzecz biorąc, winien wiedzieć, że oznaczenia skrótowe są przynależne radcy prawnemu;

b) nie korzysta z drogi elektronicznej w sposób anonimowy lub na rzecz osób, których nie może jednoznacznie zidentyfikować jako konkretnych klientów lub odbiorców czy nadawców w komunikacji, w szczególności w internecie (w tym w mediach społecznościowych);

c) nie tworzy, nie rejestruje (jeżeli jest to wymagane) lub nie korzysta z form aktywności dostępnych drogą elektroniczną, ich adresów lub warunków korzystania przez użytkowników sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami niniejszego Kodeksu, w szczególności o formie, treści, strukturze lub przy zastosowaniu rozwiązań, odesłań (linków), słów kluczowych, optymalizacji i pozycjonowania, zawierających nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, ocenne oznaczenia lub informacje lub w sposób utrudniający innym radcom prawnym dostęp do rynku;

d) korzysta z form aktywności dostępnych drogą elektroniczną w sposób gwarantujący oddzielenie wykonywania zawodu od swoich prywatnych przekonań, poglądów, postaw i działań oraz innej działalności zawodowej, a w przypadku komunikacji elektronicznej w życiu publicznym lub prywatnym nie narusza godności zawodu;

e) nie wystawia, nie inspiruje lub nie płaci osobom trzecim za wystawianie pozytywnych lub negatywnych opinii, komentarzy, poleceń, rekomendacji bądź referencji dotyczących wykonywania zawodu przez siebie lub inne osoby, z którymi może na podstawie przepisów prawa wspólnie wykonywać zawód, a szczególnie w sposób anonimowy, nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd;

f) przy korzystaniu z mediów społecznościowych (w szczególności serwisów, mikroblogów, blogów, komentarzy, forów, grup dyskusyjnych lub serwisów wymiany zawartości) czyni to w sposób jawny, udziela się w wartościowy społecznie, zawodowo i rzeczowy sposób, występując jako przedstawiciel zawodu publicznego zaufania i nie naruszając godności zawodu, zachowuje zawodowy dystans, takt, umiar i szacunek dla innych użytkowników;

g) przy korzystaniu w części lub całości z udostępnianych i znajdujących się pod kontrolą osób trzecich narzędzi (w tym infrastruktury, oprogramowania, platform, systemów, tzw. cloud computing) uprzedza o tym klienta, informując go o tym fakcie;

h) dba o dostępność danych przetwarzanych drogą elektroniczną, w szczególności poprzez ich okresową archiwizację;

i) dba o zabezpieczenie tajemnicy zawodowej, informując w treści korespondencji elektronicznej o objęciu jej tajemnicą zawodową; zabezpieczenie uznaje się za należyte, jeżeli klient, po uprzednim poinformowaniu go o zagrożeniach związanych z korzystaniem z drogi elektronicznej, domyślnie lub wyraźnie zaakceptował stosowane w komunikacji z nim środki, techniki, sposoby, systemy lub standardy komunikacji elektronicznej.

Krótkie podsumowanie zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego

Na pierwszy „rzut oka” widać wyraźny zakaz inspirowania i płacenia za wystawianie referencji, opinii, rekomendacji zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Z drugiej jednak strony jest oficjalne pozwolenie na umieszczanie takowych na stronach, jednakże powinny one pochodzić bezpośrednio od klienta.

Przy korzystaniu z mediów społecznościowych wypowiada się w sposób wartościowy i jawny. Co do tej pory często nie było takie oczywiste.

KIRP poszedł również z duchem czasu i zawarte zostały zapisy o korzystaniu z oprogramowania firm trzecich oraz pracy z aplikacjami w chmurze.

Szczególnie ważny jednak jest zapis art. 39 pkt 3 b, który wprost zakazuje spotykanych do tej pory praktyk mailingu wysyłanego do dziesiątek tysięcy odbiorców, reklamujących usługi prawne, jednak bez oficjalnego podpisania wiadomości.

Zmian jest znacznie więcej i po każdorazowym przeczytaniu tych zapisów, doszukać się można kolejnych ciekawostek.

Do pobrania:

Zapraszam do polubienia naszego profilu FB , G+ oraz śledzeniu na Twitter i LinkedIn